E harfi ile başlayan hava durumu terimleri

Alfabetik Sıralama


Ekvatoral İklim

Yıl boyunca sıcaklık farklarının çok az olduğu ve yüksek nem ile bol yağışın karakteristik olduğu iklim türüdür. Ekvator çevresinde yer alan bölgelerde görülür ve bu iklim koşulları tropikal yağmur ormanlarının gelişimini destekler. Ekvatoral iklim, biyoçeşitlilik açısından zengin ekosistemlere ev sahipliği yapar ve genellikle tarım için zorlayıcı olabilir.


El Niño

Büyük Okyanus'un tropikal kesiminde meydana gelen ve dünya genelinde hava durumu paternlerini etkileyebilen sıcak su kütlesinin periyodik artışıdır. El Niño, deniz yüzeyi sıcaklıklarında meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilir ve bu değişiklikler genellikle küresel ölçekte hava durumu olaylarına yol açabilir.


Ekstrem Hava Olayları

Hava durumunun beklenmedik ve şiddetli değişimlerine verilen genel isimdir. Fırtınalar, şiddetli yağışlar, hortumlar, aşırı sıcak veya soğuk hava dalgaları gibi olayları içerir. Ekstrem hava olayları, doğal afetlere yol açabilir ve toplumlar üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir.


Eşanjör Rüzgarları

Bir hava kütlesinin başka bir hava kütlesi ile yer değiştirdiği zaman esen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar, genellikle yüksek ve alçak basınç alanları arasında hava dolaşımını sağlar ve atmosferdeki ısı ve nem transferinde önemli rol oynar.


Eksenel Eğim

Dünya'nın ekseninin, yörüngesine göre olan eğimi. Bu eğim, mevsimlerin oluşumuna ve güneş ışınlarının Dünya üzerindeki dağılımına etki eder. Eksenel eğim, yıl içindeki gün uzunluğu ve sıcaklık değişimlerinde belirleyici bir faktördür.


Ekosistem Etkileşimi

Farklı canlı türlerinin bir arada yaşadığı ve birbirleriyle iletişim halinde olduğu doğal yaşam alanlarıdır. Hava durumu ve iklim değişiklikleri ekosistemlerin yapısını ve işleyişini doğrudan etkiler ve bu etkileşim, çeşitli türlerin yaşam döngülerini ve habitatlarını belirler.


Eritme Yağışları

Karın ve buzun, hava sıcaklığının yükselmesiyle erimesi ve su olarak yeryüzüne düşmesi olayıdır. Bu tür yağışlar, özellikle ilkbahar aylarında sıkça görülür ve sel riskini artırabilir.


Eğimli Yağış

Rüzgarın yamaçlara çarparak yükselmesi ve soğuyarak yoğunlaşması sonucu oluşan yağış türüdür. Bu süreç, genellikle dağlık bölgelerde görülür ve orografik yağış olarak da bilinir. Eğimli yağış, yamaçların rüzgar alıcı tarafında daha fazla yağış almasına neden olur.


Esenkent Rüzgarları

Büyük şehirlerde sıklıkla hissedilen ve şehir merkezinden dış mahallelere doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgarlar, genellikle şehir içindeki sıcaklık ve basınç farklılıklarından kaynaklanır ve hava kirliliği ile ısı adası etkisini azaltabilir.


Enerji Aktarımı

Atmosferdeki hava kütlesinin sıcaklık, nem ve rüzgar yoluyla enerji taşıması sürecidir. Bu enerji transferi, hava durumu paternlerinin ve iklim değişikliklerinin anlaşılmasında temel bir unsurdur ve yerel hava durumundan büyük ölçekli iklim değişikliklerine kadar çeşitli ölçeklerde etkili olabilir.


Etki Alanı Yüksek Basıncı

Belirli bir bölgede etkili olan ve geniş bir coğrafi alana yayılan yüksek basınç durumudur. Etki alanı yüksek basıncı genellikle açık gökyüzü ve güneşli hava koşullarını beraberinde getirir ve bu tür sistemler, genellikle durgun hava durumuna yol açar.


Ekvatoral Akıntılar

Ekvator çevresindeki okyanus yüzeyinde esen rüzgarlar tarafından oluşturulan ve genellikle doğudan batıya doğru hareket eden deniz akıntılarıdır. Ekvatoral akıntılar, deniz sıcaklıklarını ve buna bağlı olarak küresel hava durumu paternlerini etkileyebilir.


Etki Tepe Noktası

Atmosferdeki bir hava kütlesinin en yüksek sıcaklık veya basınç değerlerine ulaştığı noktadır. Bu tepe noktası, genellikle öğleden sonra sıcaklık artışının maksimum olduğu zaman diliminde gözlemlenir ve günlük hava durumu değişimlerinin belirlenmesinde kullanılır.


Ekvatoral Yağış Modeli

Ekvator bölgesine özgü yağış rejimidir ve genellikle yıl boyu düzenli yağış alınır. Bu model, ekvatoral düşük basınç kuşağının neden olduğu yüksek buharlaşma oranları ve sürekli konvektif yağış aktivitesiyle karakterizedir. Sıcaklık farklılıklarının az olması nedeniyle bu bölgede tropikal yağmur ormanları gelişmiştir ve bu ormanlar dünyanın karbon dengesi için hayati öneme sahiptir.


Eşit Sıcaklık Çizgisi

İzohips haritalarında aynı sıcaklık değerlerini birleştiren çizgilere verilen isimdir. Eşit sıcaklık çizgileri, bir harita üzerinde hava sıcaklığının dağılımını gösterir ve meteorologlar tarafından hava durumu analizlerinde ve tahminlerinde kullanılır. Bu çizgiler, aynı zamanda iklim biliminde bölgesel sıcaklık farklılıklarını incelemek için de önemlidir.


Ekstrem Sıcaklık Değerleri

Bir bölgede kaydedilen en yüksek veya en düşük sıcaklık değerleridir. Bu değerler, genellikle uzun dönemli iklim kayıtlarında önemli istatistikler olarak yer alır ve aşırı hava koşullarına adapte olmak için toplumun alması gereken önlemleri belirler. Ayrıca, bu sıcaklık değerleri, küresel ısınmanın etkilerini anlamak için de incelenir.


Elverişsiz Hava Koşulları

İnsan faaliyetleri ve günlük yaşam üzerinde olumsuz etkileri olan hava şartlarıdır. Şiddetli rüzgarlar, ağır yağışlar, yoğun sis ve diğer benzer hava olayları bu kategoriye girer. Elverişsiz hava koşulları, dış mekân aktivitelerini, ulaşımı ve genel güvenliği etkileyebilir ve bu nedenle meteorolojik uyarılar bu tür koşullar için sıkça yayınlanır.


Enerji Dönüşümü

Atmosferdeki hava kütlesinin ısı ve kinetik enerji formundan bir diğerine dönüşüm sürecidir. Bu dönüşüm, hava durumu olaylarının ve iklim paternlerinin oluşumunda kritik bir role sahiptir. Örneğin, güneşten gelen radyasyonun ısıya dönüşümü, yeryüzünde ve atmosferde sıcaklık değişimlerine neden olur.


Ekolojik Bütünlük

Bir ekosistemin sağlıklı, sürdürülebilir ve dengede olma durumudur. Hava durumu ve iklim değişiklikleri, ekosistemin bu bütünlüğünü doğrudan etkileyebilir. Şiddetli hava olayları veya uzun süreli iklim değişiklikleri, ekosistemlerin yapısını bozabilir ve çeşitli türlerin neslinin tükenmesine yol açabilir.


Etki Alanı Geniş Basınç

Geniş bir coğrafi bölgeyi etkileyen ve belirli bir hava durumu paternini oluşturan basınç sistemi. Etki alanı geniş basınç sistemleri, genelde hava durumunun uzun süreli sabit kalmasına neden olur ve bu alanlar genellikle belirgin hava koşulları ile ilişkilendirilir.


Evaporasyon (Buharlaşma)

Suyun sıvı halden gaz haline geçiş sürecidir ve bu süreç atmosferdeki nem seviyesini doğrudan etkiler. Evaporasyon, özellikle sıcak ve kuru bölgelerde hava sıcaklığını düzenler ve yağış döngüsünün bir parçasıdır. Bitkilerin terleme yoluyla su kaybı da buharlaşma ile ilişkilidir.


Ekzosfer

Dünya'nın atmosferinin en dış katmanıdır ve burada hava çok seyrek olduğu için atmosferik olaylar nadiren meydana gelir. Ekzosfer, yüksek irtifa uçuşları ve uzay araştırmaları için önemlidir çünkü bu katmanda uydular ve uzay istasyonları yer alır.


Eksen Sapması

Dünya'nın ekseninde meydana gelen küçük ve periyodik değişikliklerdir. Bu sapmalar, Dünya'nın dönüşü ve mevsimler üzerinde minimal etkilere sahip olabilir ve uzun dönemde iklim değişikliklerini etkileyebilir.


Esenlik Rüzgarı

Genellikle açık ve güneşli hava durumu ile ilişkilendirilen, hafif ve serinletici rüzgardır. Bu rüzgar, özellikle sıcak yaz günlerinde insanları rahatlatır ve aşırı sıcaklardan korunmada doğal bir yardımcı olarak işlev görür.


Eğimli Sıcaklık Değişimi

Yamaçlarda veya dağlık alanlarda yükseklikle birlikte sıcaklık değişiminin gözlemlendiği fenomendir. Eğimli sıcaklık değişimi, meteoroloji ve klimatoloji çalışmalarında önemli bir faktördür ve yüksek rakımlı bölgelerde hava durumu tahminlerinde kullanılır.


Enerji Verimliliği ve İklim

Enerji verimliliği, enerjinin korunması ve akılcı kullanımı ile ilgilidir, iklimle doğrudan ilişkilidir çünkü iklim koşulları ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını etkiler. İklim değişikliği enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliği stratejilerini şekillendirir. Enerji tasarrufu sağlayacak bina tasarımları ve ısı yalıtımı gibi uygulamalar, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir ve sürdürülebilir yaşam biçimlerinin gelişimine katkıda bulunur.


Ekvatoral Yağış Deseni

Ekvator çevresinde görülen ve genellikle yıl boyunca yüksek yağış miktarları ile karakterize edilen iklim özelliğidir. Bu desen, güçlü güneş ışınımı nedeniyle yüksek buharlaşma oranı ve sürekli olarak meydana gelen konvektif yağışlarla tanımlanır. Ekvatoral bölgede yağışlar genellikle öğleden sonra yoğunlaşır ve şiddetli olabilir, bu durum yerel hava durumu tahminlerinde ve tarım planlamasında önemli bir rol oynar.


El Niño-Southern Oscillation (ENSO)

Büyük Okyanus'un tropikal kesiminde periyodik olarak meydana gelen ve dünya genelinde hava durumu ve iklim üzerinde etkileri olan bir olaylar serisidir. El Niño sıcak su kütlesinin artışı ve La Niña ise soğuk su kütlesinin artışı ile ilişkilidir. ENSO döngüsü, küresel iklim değişiklikleri, deniz akıntıları, yağış modelleri ve balıkçılık gibi ekosistemler üzerinde etkili olabilir.


Ekinoks

Yılın iki kez, Mart ve Eylül aylarında gece ile gündüz sürelerinin eşit olduğu günlerdir. Ekinoks, Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesindeki konumuna bağlı olarak meydana gelir ve mevsimlerin başlangıcını simgeler. Bu dönemler, hava durumu ve iklim modelleri için önemli dönüm noktalarıdır ve kültürel olarak da çeşitli kutlamalarla ilişkilendirilir.


Enerji Dalgaları

Atmosferde, genellikle hava kütlesinin yüksekten alçak basınç alanlarına doğru hareketiyle ilişkili enerji transferi şeklidir. Bu dalgalar, hava durumu sistemlerinin oluşumunu ve hareketini etkiler ve genellikle cephe sistemleri veya jet akımları ile ilişkilidir. Enerji dalgalarının anlaşılması, hava durumu tahmini ve iklim araştırmaları için önemlidir.


Ekstrem Sıcak Hava Koşulları

Normalden çok daha yüksek sıcaklıkların meydana geldiği durumlar. Bu koşullar genellikle yaz aylarında görülür ve sağlık sorunlarına, su kıtlığına ve enerji tüketiminde artışa neden olabilir. Ekstrem sıcak hava koşulları, halk sağlığı için alınacak tedbirler ve acil durum planlamaları için önem taşır.


Evre Farkı

Atmosferdeki sıcaklık ve basınçtaki değişimlerin farklı zamanlarda ve farklı yerlerde oluşması fenomenidir. Bu farklılıklar, hava durumu tahminlerinde ve özellikle uzun mesafe hava ve deniz ulaşımında dikkate alınması gereken değişkenlerdir.


Etkili Soğuma İndeksi

Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın, gerçek sıcaklık değerinden daha düşük olması durumudur. Bu indeks, özellikle soğuk hava koşullarında insanların nasıl bir sıcaklık hissedeceğini ve donma riskini değerlendirir. Etkili soğuma indeksi, soğuk hava uyarılarında ve dış mekan aktivitelerinin planlanmasında kullanılır.


Ekstrem Yağış Olayları

Normalin çok üstünde yağış miktarının kısa sürede meydana geldiği hava olaylarıdır. Bu olaylar, sel, su baskını ve erozyon gibi doğal afetlere yol açabilir. Ekstrem yağış olayları, yerel altyapı ve acil durum yönetimi için ciddi planlama ve hazırlık gerektirir.


Erken Bahar Yağışları

Bahar mevsiminin başlarında meydana gelen ve genellikle kışın kurak geçiş döneminden sonra toprak ve bitki örtüsünün canlanmasına yardımcı olan yağışlardır. Erken bahar yağışları, tarım için kritik önem taşıyabilir ve su seviyelerinin yeniden dengelenmesine katkıda bulunabilir.


Ekvatoral Düşük Basınç Kuşağı

Ekvator çevresinde sürekli olarak bulunan ve geniş bir alana yayılan düşük basınç alanıdır. Bu bölge, yıl boyunca sıcaklığın yüksek olması ve güneş ışınlarının dik açıyla düşmesi sebebiyle yoğun buharlaşma ve kuvvetli yağışlarla karakterizedir. Ekvatoral düşük basınç kuşağı, tropikal iklimin belirgin özelliklerinden biri olup, tropikal fırtınaların ve kasırgaların oluşumuna elverişli ortamlar sağlar.


Eğimli Fırtına

Genellikle dağlık alanlarda, yamaçlar boyunca yükselen sıcak hava akımı ile karşılaşan soğuk hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşan fırtına türüdür. Bu tür fırtınalar, orografik lift denilen süreçle tetiklenir ve yoğun yağışlara, bazen de sel ve heyelanlara neden olabilir.


Ekolojik Yağış Rejimi

Belirli bir ekosistemin yağış düzeni ve bu düzenin o ekosistemin canlıları üzerindeki etkisi. Ekolojik yağış rejimi, o bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerinin adaptasyonunu, yayılışını ve yaşam döngülerini etkiler. Bu rejim aynı zamanda bölgenin tarım ve su yönetimi uygulamaları için de belirleyici olabilir.


Ekman Taşınımı

Denizlerde rüzgarın etkisiyle suyun yüzeyinden itibaren derinliklere doğru meydana gelen yatay akıntı taşınımıdır. Ekman taşınımı, deniz suyunun sıcaklık ve tuzluluk dağılımını etkileyerek okyanus akıntılarının ve dolayısıyla global iklim paternlerinin şekillenmesinde rol oynar.


Eksenel Dönüş Hızı

Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme hızıdır ve bu hız mevsimsel değişikliklerle birlikte günün uzunluğunu etkiler. Eksenel dönüş hızı, gece ve gündüz arasındaki süre farklılıklarını belirler ve aynı zamanda atmosferik dolaşım paternlerini etkileyen önemli bir faktördür.


Endüstriyel Sis

Sanayi bölgelerinde, fabrika ve tesisten yayılan kirletici gazların havadaki nemle reaksiyona girerek oluşturduğu kirli hava kütlesidir. Endüstriyel sis, solunum hastalıklarına ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabilir, aynı zamanda asit yağmurunun oluşumuna katkıda bulunabilir.


Enerji Radyasyonu

Güneşten gelen ve Dünya yüzeyine ulaşan elektromanyetik enerji akışıdır. Bu enerji, fotosentez için gerekli ışık enerjisini sağlar ve Dünya'nın ısınmasında temel rol oynar. Enerji radyasyonu, aynı zamanda hava durumu ve iklim sistemlerinin motoru olarak işlev görür.


Entropi Değişimi

Atmosferdeki enerji dağılımının düzensizliğini ve dağılımı sırasında meydana gelen ısı ve nem değişimini ifade eder. Entropi değişimi, atmosferin genel termodinamik durumunu ve hava durumu paternlerinin oluşumunu anlamak için önemlidir.


Eşanjör Alanları

İki farklı hava kütlesinin birbiriyle etkileşime girdiği ve genellikle önemli hava durumu olaylarının başladığı bölgelerdir. Eşanjör alanları, farklı sıcaklık ve nem koşullarının karışımıyla karakterizedir ve bu alanlar özellikle hava durumu tahminlerinde dikkate alınmalıdır.


Ekstrem Basınç Sistemleri

Normal atmosferik basınç değerlerinden çok daha yüksek veya düşük basınç değerleri ile karakterize edilen sistemlerdir. Bu sistemler, genellikle şiddetli hava durumu olayları ile ilişkilendirilir ve hava durumu uyarılarında özel önem taşırlar.


Evcil İklim Koşulları

İnsan faaliyetleri ve yerleşim alanları tarafından etkilenen yerel iklim koşullarıdır. Evcil iklim koşulları, şehirleşme, sanayileşme ve tarım faaliyetlerinin doğrudan etkisi altındadır ve bu koşullar, yerel hava kalitesi, ısı adası etkisi ve ekolojik dengeler üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.


Eğik Yörünge Değişiklikleri

Dünya'nın güneş etrafındaki yörüngesindeki meyil değişiklikleridir. Bu değişiklikler, gezegenimizin ikliminde ve mevsimlerde uzun dönemli değişikliklere sebep olabilir ve buzul çağları gibi büyük iklim olaylarının tetikleyicisi olabilirler.


Ekolojik Sıcaklık Toleransı

Bir ekosistem içindeki canlı türlerinin hayatta kalabildiği ve sağlıklı bir şekilde işlev görebildiği sıcaklık aralığıdır. Bu tolerans aralığı, türlerin adaptasyon kabiliyetini, ekosistemdeki rolünü ve iklim değişikliklerine tepkilerini belirler. Aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları, bu tolerans sınırlarını aşarsa, ekosistemdeki canlıların dağılımı ve popülasyon yapısı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.


Endemik Bitki Çeşitliliği ve İklim

Belirli bir coğrafi bölgeye özgü bitki türlerinin çeşitliliğidir ve bu çeşitlilik doğrudan o bölgenin iklim koşullarıyla ilişkilidir. Endemik bitkiler, genellikle dar bir coğrafi alanda bulunur ve o bölgenin özgün iklim şartlarına özel adaptasyonlar geliştirmişlerdir. İklim değişiklikleri bu türlerin yaşam alanlarını ve geleceğini tehlikeye atabilir.


Ekstrem Soğuk Hava Olayları

Genellikle kış aylarında görülen ve normalin altında sıcaklık değerleriyle karakterize edilen hava durumu olaylarıdır. Ekstrem soğuk hava olayları, ısıtma sistemleri üzerinde ek yük oluşturabilir, tarım ürünlerine zarar verebilir ve insan sağlığını tehlikeye atabilir. Yeterli önlem alınmazsa, donma, hipotermi ve diğer soğukla ilişkili sağlık sorunlarına yol açabilir.


Ekolojik Meteoroloji

Ekosistemlerle hava durumu ve iklim arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Bu alan, bitki ve hayvan popülasyonlarının hava durumu olaylarına tepkilerini, iklim değişikliklerine adaptasyon süreçlerini ve karşılıklı etkileşimleri kapsar. Ekolojik meteoroloji, çevre yönetimi ve koruma stratejileri için önemli bilgiler sağlar.


Erozyon ve İklim

İklimin, toprak erozyonu süreçleri üzerindeki etkisi. Şiddetli yağışlar ve rüzgarlar, toprak kaybını hızlandırabilir ve toprağın verimliliğini azaltabilir. Kuru ve rüzgarlı iklimler erozyonu artırırken, ılıman ve nemli iklimler toprak tutulumunu destekler. İklim değişiklikleri, erozyon oranlarını ve bunun çevresel ve ekonomik sonuçlarını etkileyebilir.


Ekstrem İklim Olayları Hazırlığı

Olası aşırı iklim olaylarına karşı alınan önlemler ve hazırlıklar. Bu hazırlıklar, acil durum planları, erken uyarı sistemleri ve risk yönetimi stratejilerini içerir. Ekstrem iklim olayları hazırlığı, toplumların bu olaylara karşı dirençlerini artırır ve olumsuz etkileri azaltmaya yardımcı olur.


Enerji Etkisi ve İklim Değişikliği

İnsan faaliyetleri sonucu üretilen enerjinin atmosfere salınan seragazları ve bunların iklim üzerindeki etkileri. Enerji üretimi ve tüketimi, küresel ısınmanın en büyük nedenleri arasında yer alır ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, iklim değişikliğini yavaşlatmanın kritik yollarından biridir.


Ekvatoral Troposfer

Ekvator çevresindeki troposfer bölgesi ve bu bölgede meydana gelen hava durumu olayları. Ekvatoral troposfer, genellikle yüksek sıcaklık ve nem seviyeleriyle bilinir ve güçlü konvektif aktiviteye sahiptir. Bu bölgede meydana gelen hava durumu olayları, genellikle tropikal yağışlar ve fırtınalardır.


Eğik Güneş Işıları ve İklim

Güneş ışınlarının Dünya'nın farklı bölgelerine eğik açıyla düşmesi sonucu oluşan iklim etkileri. Eğik güneş ışınları, kutuplara yakın bölgelerde daha soğuk iklim koşullarının oluşmasına neden olur. Kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı artar ve bu da sıcaklık artışına sebep olur. Bu durum, yıl içinde mevsimsel değişikliklerin ve genel iklim tiplerinin oluşumunda temel bir faktördür.


Ekolojik Ayak İzi

Bir insanın, topluluğun, ülkenin veya faaliyetin çevre üzerindeki etkisinin ölçüsüdür. Ekolojik ayak izi, kullanılan doğal kaynakların miktarı ve atık ürünlerin çevreye verdiği zararla ilgilidir. İklim değişikliğiyle mücadelede ekolojik ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir.


Entegre Hava Durumu Sistemleri

Hava durumu izleme, tahmin ve uyarı sistemlerinin birleşik kullanımını ifade eder. Bu sistemler, radar, uydu, yer istasyonları ve bilgisayar modellerini kapsar. Entegre hava durumu sistemleri, daha doğru ve zamanında hava durumu tahminleri sağlayarak doğal afetlerde zararı azaltmaya yardımcı olur.


Endüstriyel Hava Kirliliği

Sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan ve atmosferin kalitesini düşüren kirlilik türüdür. Bu kirlilik, fabrikaların emisyonları, maden çıkarma işlemleri ve enerji üretim tesislerinden kaynaklanır. Endüstriyel hava kirliliği, insan sağlığını olumsuz etkileyebilir ve asit yağmurları gibi çevresel problemlere neden olabilir.


Etki Alanı Soğuk Cephe

Bir soğuk hava kütlesinin, sıcak hava kütlesini iterek yerini aldığı ve genellikle şiddetli hava olaylarına yol açan cephe türüdür. Etki alanı soğuk cepheler, sıcaklık düşüşleri, kuvvetli rüzgarlar, yoğun yağışlar ve bazen kar fırtınaları getirebilir.


Evapotranspirasyon

Toprak ve bitki yüzeylerinden buharlaşma ve terleme yoluyla atmosfere su buharı geçişidir. Bu süreç, bölgesel iklim koşullarını, su döngüsünü ve tarımı etkiler. Evapotranspirasyon, su kaynaklarının yönetimi ve tarımsal sulama stratejileri için önemli bir faktördür.


Ekvatoral Bölge Fırtınaları

Ekvator çevresinde sıkça görülen, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış içeren tropikal fırtınalardır. Bu fırtınalar, genellikle hızlı hava hareketleri ve sıcak deniz sularının buharlaşmasıyla güçlenir ve kasırgalara dönüşebilir.


Ekolojik Klimatoloji

Ekosistemlerin iklimle olan ilişkisini ve iklim değişikliklerinin ekosistemler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik klimatoloji, biyoçeşitlilik, habitat değişiklikleri ve türlerin yayılımı gibi konuları içerir ve bu bilgiler çevre koruma ve sürdürülebilir kullanım politikalarının geliştirilmesinde kullanılır.


Etkin Rüzgar Hızı

Rüzgarın taşıdığı enerji miktarını ve bu enerjinin diğer hava kütlesi, yapılar veya yüzeylerle etkileşimini ifade eder. Etkin rüzgar hızı, rüzgar türbinleri için enerji üretimi, binaların rüzgar yükü hesaplamaları ve hava kalitesi modelleri için önemlidir.


Eksenel Mevsimsel Değişim

Dünya'nın eksenindeki meyilin mevsimlere göre değişimi sonucunda meydana gelen ısı ve ışık dağılımındaki farklılıklardır. Bu değişim, yılın farklı zamanlarında kutuplara ve ekvatöre göre değişen gün uzunlukları ve sıcaklık şartlarına yol açar.


Ege Denizi İklim Etkisi

Ege Denizi'nin çevresindeki bölgeler üzerindeki iklim etkileridir. Ege Denizi, çevresindeki iklimi denizel iklim özellikleriyle yumuşatarak, kışları ılıman ve yazları sıcak ve kurak yapar. Bu etki, Ege kıyılarındaki tarım, turizm ve yaşam koşulları üzerinde belirleyici bir rol oynar.


Erken Uyarı Sistemleri

Doğal afetlerden önce riskin azaltılması için geliştirilen ve halkı zamanında bilgilendirme amaçlı sistemlerdir. Erken uyarı sistemleri, hava durumu izleme teknolojileri, iletişim ağları ve acil durum yönetim protokolleri ile entegre çalışır ve hayat kurtarabilir.


Etki Tepesi

Yüksek basınç alanlarının genellikle açık ve stabil hava koşulları yarattığı, alçak basınç alanlarının ise bulut ve yağış getirdiği bir hava durumu modelidir. Etki tepesi, bu tür basınç sistemlerinin etkilediği bölgede havanın genel durumunu tanımlar ve geniş alanlara yayılan hava durumu olaylarını önceden tahmin etmek için kullanılır.


Ekstrem Hava Durumu

Normalin dışında, genellikle ani ve beklenmedik hava koşullarını ifade eder. Bu durum, aşırı sıcaklık dalgalanmaları, şiddetli yağışlar, fırtınalar ve hortumlar gibi olayları kapsayabilir. Ekstrem hava durumları, hem insan yaşamını hem de doğal çevreyi etkileyebilir ve genellikle önemli hasara yol açabilir.


Ekvatoral Konveksiyon

Ekvator bölgesinde, sıcak ve nemli havanın yükselmesi ve yoğun yağışlar oluşturması sürecidir. Bu süreç, genellikle sıcak hava kütlelerinin yükselmesi ve soğuk hava ile karşılaşması sonucu oluşur ve genellikle tropik iklim bölgelerinde görülür. Ekvatoral konveksiyon, küresel iklim sistemi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.


Eğimli Yağmur

Yamaçlara çarpan rüzgarların yükselerek soğuması ve yoğuşarak yağmur oluşturması olayıdır. Bu tür yağışlar dağlık alanlarda yaygındır ve genellikle orografik yağış olarak bilinir. Eğimli yağmur, dağın rüzgar alan yamaçlarında daha fazla yağışa neden olur ve bu dağların diğer tarafında yağış gölgesi oluşturabilir.


Erken Uyarı Sistemi

Hava durumu tahminlerinde olası tehlikeli hava olayları için kullanılan ve halkın korunması amacıyla geliştirilen sistemdir. Erken uyarı sistemleri, meteorolojik verileri analiz ederek halkı ve yetkilileri fırtına, sel, hortum gibi doğal afetlere karşı önceden haberdar eder ve zararı en aza indirmek için hazırlıklı olmalarını sağlar.


Enerji Transferi

Atmosferdeki hava kütleleri arasında ısı ve nemin taşınması sürecidir. Bu süreç, rüzgarlar ve hava hareketleri yoluyla gerçekleşir ve hava durumu olaylarının oluşumunda etkilidir. Enerji transferi, farklı iklim bölgeleri arasındaki sıcaklık ve nem dengesini sağlar ve genel atmosfer dolaşımını etkiler.


Elverişli İklim Koşulları

İnsan faaliyetleri ve yaşam için uygun olan hava şartlarını ifade eder. Bu koşullar genellikle hafif sıcaklık, düşük nem ve az yağışla karakterizedir ve tarım, turizm, inşaat gibi dış mekan aktiviteleri için elverişlidir.


Ekvatoral Alçak Basınç Kuşağı

Ekvator çevresinde bulunan ve genellikle düşük basınç ile ilişkili olan geniş bir atmosferik bant. Bu bant, sürekli konvektif aktivite nedeniyle sık sık tropikal yağışlar ve fırtınalar üretir ve bu bölgedeki hava durumu genellikle sıcak ve nemlidir.


Enerji Dalgası Analizi

Atmosferde enerji dalgalarının oluşumu, hareketi ve etkilerinin incelenmesi sürecidir. Enerji dalgaları, genellikle hava kütlesinin hareketleriyle ilişkilidir ve hava durumu değişikliklerinin tahmin edilmesinde kullanılır.


Ekstrem Sıcaklık Olayları

İstatistiksel olarak nadir görülen ve genellikle geniş alana etki eden sıcaklık zirveleri veya çukurlarıdır. Bu olaylar, hava durumu ve iklim modellerinde dikkate alınması gereken anormal koşullar olarak kabul edilir ve bazen ciddi sağlık ve çevresel sonuçlara yol açabilir.


Evrensel Gaz Yasası ve Hava Durumu

Gazların sıcaklık, hacim ve basınç arasındaki ilişkiyi açıklayan fiziksel bir yasadır. Bu yasa, hava durumu biliminin temel prensiplerinden biridir ve atmosferdeki hava kütlesinin davranışını anlamada kullanılır.


Entalpi ve Atmosfer

Atmosferdeki hava kütlesinin sahip olduğu toplam enerji miktarıdır. Entalpi, sıcaklık ve basınçla birlikte hava durumu ve iklimi anlamak için önemli bir termodinamik ölçüttür.


Eğim Rüzgarları

Dağlık alanlarda yüksekten alçak yüksekliklere doğru esen rüzgarlardır. Bu rüzgar türü genellikle gece saatlerinde soğuk hava yüzünden oluşur ve yamaçlardan aşağı doğru hızlanır. Eğim rüzgarları, dağlık alanlarda yaşayanlar için soğuk hava dalgalarının ve bazen de ani sıcaklık değişimlerinin bir göstergesi olabilir.


Ekliptik Düzlem

Güneş sistemi gezegenlerinin yörüngelerinin oluşturduğu düzlemdir ve Dünya'nın da yörüngesini içerir. Bu düzlem, Dünya'nın Güneş etrafında dönüşü sırasında mevsimlerin değişimine neden olan eğimli açıya sahiptir. Ekliptik düzlem, güneş ışığının Dünya üzerindeki dağılımını ve dolayısıyla iklimi ve hava durumunu etkiler.


Eşzamanlı Meteorolojik Gözlemler

Belirli bir zaman diliminde dünya genelinde yapılan hava durumu ölçümleri ve gözlemleridir. Bu eşzamanlı veriler, global hava durumu ve iklim modellerinin oluşturulmasında kullanılır ve hava durumu tahminlerinin doğruluğu için kritik öneme sahiptir.


El Yapımı Bulutlar

İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan yapay bulutlardır. Bu bulutlar genellikle şehir üzerindeki ısı adası etkisi, fabrika bacalarından çıkan dumanlar veya orman yangınları gibi olaylar sonucu oluşur. El yapımı bulutlar, yerel hava kalitesini ve iklimi etkileyebilir.


Ekvatoral Yağmur Ormanları İklimi

Yüksek sıcaklık ve yıl boyu düzenli yağış ile karakterize edilen, ekvatoral bölgedeki ormanlık alanların iklimidir. Bu iklim, dünya genelindeki en zengin biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapar ve ormanlar, global karbon döngüsünde önemli bir rol oynar.


Enerji Dengesi

Dünya'nın alıp verdiği ısı miktarının denge halidir. Güneşten gelen enerji ile Dünya'nın uzaya yansıttığı ve yaydığı enerji miktarı arasındaki denge, iklimin ve hava durumunun temelini oluşturur. Enerji dengesi, uzun vadeli iklim değişikliklerini anlamak için de esastır.


Eski Hava Durumu Olayları

Tarihsel kayıtlarda belgelenmiş ve bugün için bilgi kaynağı olan eski iklim olaylarıdır. Bu olaylar, iklimin nasıl değiştiğini anlamak ve gelecekteki trendleri tahmin etmek için kullanılır.


Ekstrem Sıcaklık Anomalileri

Normalden sapma gösteren sıcaklık olaylarıdır ve genellikle kısa süreli ancak şiddetli etkilere sahip olabilir. Bu anomaliler, hava durumu modellerinde önemli veri noktaları olarak kabul edilir ve çoğu zaman hava durumu uyarılarının bir parçasıdır.


Enerji Akışları

Atmosferde, okyanuslarda ve karasal yüzeylerde enerjinin transferini ifade eden akışlardır. Bu akışlar, dünya genelinde hava durumu ve iklim paternlerinin oluşumunu etkiler ve çevre dinamiklerinin anlaşılması için temel faktörlerdir.


Ekolojik Barometre

Çevresel değişiklikleri gösteren ve ekosistemin sağlığını yansıtan göstergelerdir. Ekolojik barometre, hava kalitesinden su kalitesine, bitki örtüsünden hayvan popülasyonlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılır.


Ekvatoral Pasat Rüzgarları

Ekvator çevresinde esen ve genellikle doğudan batıya doğru sabit bir yönü olan rüzgarlardır. Pasat rüzgarları, denizcilik tarihinde önemli bir rol oynamış ve iklim modellerinde temel bir özellik olarak kabul edilir.


Ekstrem Hava İzleme

Aşırı hava olaylarını izleme ve kaydetme pratiğidir. Bu, meteorologlar tarafından yapılan sürekli bir süreç olup, şiddetli fırtınaların, aşırı sıcaklık olaylarının ve diğer anomali koşullarının belgelenmesini içerir. Ekstrem hava izleme, doğal afetlere karşı toplumları hazırlamak için hayati öneme sahiptir.


Ekolojik İklim Değişikliği

İklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etkilerini ve bunun sonucunda meydana gelen biyoçeşitlilik kaybını, habitat değişimini ve türlerin adaptasyon süreçlerini ifade eder. Ekolojik iklim değişikliği, çevre politikalarının ve koruma çabalarının odak noktasıdır.


Etkin Atmosfer Yüksekliği

Atmosferin belirli bir bölgede ısı ve nemin dikey hareketini etkileyen ve hava durumu olaylarının yoğunluğunu belirleyen ortalama yükseklik seviyesidir. Bu yükseklik, genellikle bulutların oluşum seviyesi, yağış türleri ve hava kalitesi gibi iklimsel özellikler için bir gösterge olarak kullanılır. Etkin atmosfer yüksekliği, bölgesel iklim farklılıklarını ve hava kirliliği dağılımını anlamada yardımcı olur.


Ekvatoral Hava Kütlesi

Ekvator çevresinde oluşan ve genellikle yüksek sıcaklık ile yüksek nem seviyelerine sahip hava kütlesidir. Bu hava kütlesi, tropik iklimin özelliklerini taşır ve ekvator çevresinde bulunan ülkelerde sık görülen yoğun yağışların ve yüksek sıcaklıkların ana sebebidir. Ekvatoral hava kütlesi, iklim biliminde tropik hava durumu dinamiklerinin anlaşılması için önemli bir kavramdır.


Entalpi Değişimi

Hava kütlesinin iç enerjisinin değişimiyle ilişkilidir ve bu değişim genellikle sıcaklık ve basınçtaki değişikliklerle ortaya çıkar. Entalpi değişimi, hava kütlesinin ısı içeriğini ifade eder ve bu enerji miktarı, hava durumu olaylarının şiddetini ve türünü etkileyebilir. Özellikle, entalpi, ısınma ve soğuma süreçlerinde havanın taşıyabileceği enerji miktarını belirler.


Evsel Iklim Değişikliği

İnsan yerleşim alanlarında, özellikle şehirlerde meydana gelen iklim değişiklikleridir. Bu değişiklikler, şehirleşme, endüstriyel faaliyetler ve yoğun trafik gibi etkenler nedeniyle ortaya çıkar ve şehir içi sıcaklık, hava kalitesi ve yağış rejimi gibi iklim özelliklerini etkileyebilir. Evsel iklim değişikliği, kentsel planlama ve şehir politikalarının oluşturulmasında dikkate alınmalıdır.


Enerji Tasarrufu ve İklim

Enerji tasarrufu, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir stratejidir. Enerji tasarrufu yöntemleri, sıcaklık ayarlamaları, enerji verimli cihazların kullanımı ve ısı yalıtımı uygulamaları gibi çeşitli eylemlerle gerçekleştirilir. Bu tür uygulamalar, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve iklim üzerindeki insan etkisini minimize etmeye yardımcı olur.


Ekolojik Bölge ve İklim

Belirli bir ekolojik bölgenin iklimi, o bölgedeki canlı türleri, bitki örtüsü ve genel yaşam koşulları üzerinde etkili olur. Farklı ekolojik bölgeler, kendi özgün iklim özelliklerine sahip olup bu özellikler ekosistemlerin yapısını ve işlevselliğini belirler. İklim değişiklikleri, bu bölgelerin doğal dengesini bozarak biyoçeşitliliği tehdit edebilir.


Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği

Enerji verimliliği, iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Daha az enerji tüketerek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak sera gazı emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini sınırlama hedeflenir. Enerji verimliliği, bireysel ve toplumsal düzeyde enerji kullanımı alışkanlıklarının değiştirilmesini gerektirir.


Ekosistem Tabanlı Adaptasyon

İklim değişikliğine karşı ekosistemlerin doğal dayanıklılığını artırmaya yönelik stratejilerdir. Bu yaklaşım, biyolojik çeşitliliği korumak ve doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için ekosistemlerin işlevlerini ve hizmetlerini kullanır. Ekosistem tabanlı adaptasyon, afet risklerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum sağlama konusunda etkili bir yol olarak kabul edilir.


Ekstrem Hava Durumu Hazırlığı

Aşırı hava durumlarına karşı toplumların alabileceği önlemler ve uyarı sistemleridir. Bu hazırlıklar, olası doğal afetlere karşı erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, acil durum planlarının oluşturulması ve toplumun bilinçlendirilmesini içerir. Ekstrem hava durumu hazırlığı, can ve mal kaybını en aza indirmek için hayati önem taşır.